Strona używa ciasteczek...

close więcej

Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 23.02.2024

I. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE I INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH

 1. Administratorem Twoich danych będzie Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców z siedzibą al. Kijowska 22, 30-079 Kraków, posiadający NIP: 677-250-58-03 (dalej także jako „Komitet”).
 2. Jako administrator dbamy o to by przekazywane dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować listownie na adres w/w siedziby lub za pośrednictwem e-mail: l.gibala@krakowdlamieszkancow.com;

II. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Komitet przetwarza następujące dane osobowe osób kontaktujących się z Komitetem lub osób, z którymi kontaktuje się Komitet, podmiotów współdziałających, pracowników lub współpracowników podmiotów współdziałających oraz pracowników lub współpracowników organów administracji państwowej i samorządowej czy innych instytucji:
 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP), dane adresowe (adres siedziby, adres korespondencyjny) dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) – konieczne do zawarcia umowy i do jej realizacji (w tym rozliczenia) lub podjęcia działań na żądanie danej osoby przed zawarciem umowy oraz konieczne do realizacji umowy;
 2. dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, wiek, płeć, adres) – w celu wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach i akcjach; w celu zachęcenia do udziału w naszych akcjach;
 3. dane dotyczące zainteresowań, zaangażowania w nasze inicjatywy, dane dotyczące udziału w naszych akcjach – w celu wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach i akcjach; w celu analizy skuteczności naszych kampanii i działań; w celu dotarcia do osób, które mają podobne zainteresowania jak nasi sympatycy, w celu określenia zainteresowań, preferencji i poziomu potencjalnego zaangażowania naszych sympatyków;
 4. dane dotyczące preferowanego kanału komunikacji – w celu dopasowania preferowanego sposobu komunikacji;
 5. dane osób zajmujących publiczne stanowiska (np. prezydent miasta, starosta) oraz dane pracowników lub współpracowników organów administracji państwowej i samorządowej, lub innych instytucji (w postaci imienia i nazwiska, miejsca pracy, stanowiska lub informacji o tym, jakiego typu sprawami się dana osoba zajmuje) – konieczne do realizacji działań i akcji Komitetu;
 6. dane finansowe, w tym numer rachunku bankowego, dane banku/instytucji finansowej, dane z faktur VAT – konieczne do realizacji umowy, działania Komitetu;
 7. inne dane podane przez Ciebie w jakiejkolwiek formie – konieczne dla celu, dla jakiego zostały udostępnione.
 8. Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności, np. zapisania się do newslettera, skorzystania z naszego formularza, złożenia podpisu pod petycją, itp. Każdorazowo zakres danych wskazany jest przy wykonywaniu danej czynności.

III. ŹRÓDŁO DANYCH

 1. Twoje dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Ciebie.
 2. Twoje dane mogą pochodzić od Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców z siedzibą w Krakowie i zostały przekazane Komitetowi na czas prowadzenia kampanii wyborczej w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 roku.
 3. Dane osób zajmujących publiczne stanowiska, czy dane pracowników lub współpracowników organów administracji państwowej i samorządowej, lub innych instytucji lub podmiotów współdziałających z nami pochodzą bezpośrednio od nich lub od ich pracodawcy/podmiotu, który reprezentują albo z ogólnodostępnych stron rządowych.
 4. Ponadto dane osobowe mogą pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności baz i rejestrów: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), REGON.

IV. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z Twojej zgody lub przepisów prawa, czy też uzasadnionego interesu Administratora, oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Ciebie na naszej stronie internetowej lub w ramach innych kanałów komunikacji z Tobą.
 2. W związku z powyższym będziemy przetwarzać dane w następujących celach:
 3. Kandydatów w wyborach samorządowych zaplanowanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku, w następujących celach:
 • podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do startu w wyborach samorządowych zaplanowanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Komitecie w związku z prowadzeniem dozwolonej prawem kampanii wyborczej przez Komitet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • marketingu i promocji będącej wynikiem działalności Komitetu (podstawa prawna: art. 6. Ust. 1 lit. f) RODO),
 • wewnętrznych celów administracyjnych w tym statystyki i raportowania wewnętrznego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
 • archiwizacja (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
 1. osób kontaktujących się ze Komitetem (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy na stronie internetowej Administratora czy przez profil administratora na portalach społecznościowych) oraz osób, z którymi kontaktuje się z Komitetem, w celu:
 • udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, w tym zapytania przekazane za pomocą formularza kontaktowego (podstawą prawną przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności Komitetu);
 • nawiązania z Tobą/Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz kontakt, współpracę (podstawą prawną przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności Komitetu);
 • kampanii wyborczej w związku z wyborami zaplanowanymi na dzień 7 kwietnia 2024 roku (podstawa prawna: art. 6. Ust. 1 lit. f) RODO);
 1. osób, które zapisały się na newsletter, w celu świadczenia usługi newsletter i przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat istotnych wydarzeń, bieżących działań, kampanii, akcji oraz kampanii wyborczej organizowanej przez Komitet, a także w celu wysłania podziękowań za wsparcie, informowania o realizacji celów Komitetu, informowania o organizowanych przedsięwzięciach oraz możliwości dalszego wsparcia Komitetu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
 2. podmiotów współdziałających z nami/współpracowników, w następujących celach:
 • kontaktowania się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, otrzymywania ofert, prowadzenia korespondencji i odpowiadania na pytania (podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi podmiotami współdziałającymi oraz ich pracownikami/współpracownikami, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • bronienia się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub który reprezentujesz, czyli naszym podmiotem współdziałającym – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy (podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

V. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH

Komitet może profilować przekazywane treści na podstawie zainteresowań działalnością organizacji. Jednakże, Komitet nie będzie wykorzystywać tych danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec podmiotu danych, które mogłyby wpłynąć na jego prawa. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji polega na personalizacji dostarczanych treści oraz, w niektórych przypadkach, przypisaniu kategorii osoby do profilu użytkownika, np. bazując na jego zaangażowaniu w działalność Komitetu. Profilowanie, które Komitet może wykonywać, zachodzi, gdy przynajmniej jedna z następujących czynności podlega analizie: aktywność osób w interakcji z treściami udostępnionymi przez Komitet, aktywność na stronach internetowych Komitetu, dobrowolnie podane imię i/lub kod pocztowy. Profilowanie jest potrzebne, ponieważ dzięki niemu Komitet może dostosowywać częstotliwość kontaktu oraz przesyłane treści do preferencji danej osoby zainteresowanej działalnością statutową Komitetu, świadczenia usługi newslettera oraz analiz statystycznych.

VI. ODBIORCY DANYCH

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z

W niektórych sytuacjach będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych będą: nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy (m.in. dostawcy usług IT, biura rachunkowe), firmy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki, podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe; kancelarie prawne, firmy kurierskie; organy publiczne.

VII. DANE OSÓB KOMUNIKUJĄCYCH SIĘ ZE KOMITETEM PRZEZ PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook i Twitter są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami poprzez w/w portale społecznościowe (np. obserwowanie strony, reakcje na posty, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebooka czy Twittera, także Komitet. Dane znajdujące się w Twoim profilu (takie jak imię i nazwisko, wizerunek) oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.

VII. OKRES WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie IV niniejszej polityki celów przetwarzania, tj. nie dłużej niż do 30 kwietnia 2024 roku z zastrzeżeniem punktu 2.
 2. Dane będą przechowywane także w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celach złożenia sprawozdania finansowego przez Komitet, wypełnienia obowiązków administracyjnych i księgowych ciążących na Komitecie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ale też w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

VIII. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOM DANYCH

 1. Zgodnie z RODO, przysługują Ci następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa art. 15 RODO;
 2. prawo niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, zgodnie z art. 16 RODO;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych na podstawie z art. 18 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO;
 5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w art. 21 RODO;
 1. Ponadto, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, zgodnie z art. 77 RODO.
 2. Zakres każdego ze wskazanych w ust. 1 powyżej praw wynika z przywołanych przepisów RODO.
 3. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
 1. w formie pisemnej tradycyjną drogą pocztową na adres Komitetu z dopiskiem „Ochrony Danych Osobowych” lub
 2. drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej Komitetu: l.gibala@krakowdlamieszkancow.com

IX. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Komitet zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych oraz dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.
 2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Komitet wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 3. Komitet podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Komitetu.
 4. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych przez firmę Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem.

X. PLIKI COOKIES.

Cookies są krótkimi informacjami, które nasz serwis zapisuje na dysku Twojego komputera lub w Twoim urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych, Szczegółowe informacje na temat stosowania przez nas plików cookies znajdziesz w Polityce plików cookies.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników wspierające działanie strony internetowej. Cookies identyfikuje użytkowników, co umożliwia lub ułatwia korzystanie z różnych funkcji przewidzianych na stronie internetowej, w tym potwierdzić, czy użytkownicy widzieli określone treści na danej stronie internetowej a także dopasować sposób działania strony internetowej do ich preferencji.

Cookies na naszych stronach internetowych wykorzystywane są w celu:

 1. tworzenia statystyk,
 2. dopasowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników,
 3. optymalizacji działania strony internetowej, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzeń końcowych użytkowników,
 4. utrzymania sesji użytkowników,
 5. wyświetlania użytkownikom treści reklamowych.

Na naszych stronach internetowych mogą znaleźć się wtyczki i skrypty podmiotów trzecich, które posiadają własne Polityki prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych. Narzędzia te wykorzystujemy w celu:

 1. monitorowania ruchu na naszych stronach internetowych;
 2. zbierania statystyk pozwalających dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i umożliwiają nam dopasowywanie zawartości stron do potrzeb odwiedzających osób;
 3. wykorzystania dodatkowych narzędzi do komunikacji;
 4. integracji z portalami społecznościowymi.

Narzędzia, które można spotkać na naszych stronach, to:

Zebrane dane m.in. o urządzeniach końcowych użytkowników i stosowanym oprogramowaniu, lokalizacji, interakcjach ze stroną internetową i czasie spędzanym na stronie internetowej czy źródłach wejścia służą do systematycznej analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony internetowej, co pozwala optymalizować jej układ i działanie.

Dane zebrane za pośrednictwem plików cookies będą przechowywane i przetwarzane przez okres działania stron internetowych należących do Komitetu lub do momentu wyłączenia opcji zapisywania cookies na urządzeniu końcowym przez danego użytkownika.

Użytkownicy w każdym momencie mają możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies przez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

Należy wziąć pod uwagę, że w wielu przypadkach oprogramowanie zainstalowane przez użytkowników na urządzeniach końcowych, spełniające funkcję przeglądarki internetowej, domyślnie przechowuje cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownik może w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Może zmienić te ustawienia m. in. w taki sposób, aby blokować automatyczne ustawienia cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących przeglądarki internetowej lub oprogramowania spełniającego podobną funkcję wykorzystywanego przez użytkowników.

Zmiana konfiguracji przeglądarki jest wyrażeniem sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszej strony internetowej. Niemniej całkowite wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej.

Brak zmiany ustawień oznacza, że korzystanie ze strony internetowej będzie powodować automatyczne zapisywanie cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

Przechowywane w plikach cookies dane zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika lub jego oprogramowaniu